فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

335 - مائده گسترده الهی:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده ای است که همه از آن استفاده می کنند.

336 - قرآن مجید بیان کننده همه احکام:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد.

337 - انسان سازی قرآن کریم:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن کریم هم که آمده است این انسان را بسازد، همه ابعاد انسان را می سازد یعنی کلیه احتیاجاتی که انسان دارد، چه احتیاجاتی که شخص دارد و چیزهایی که مربوط به شخص است، روابط بین شخص و خالق تبارک و تعالی و مسایل توحید، مسایل صفات حق تعالی، مسایل قیامت، اینها هست، مسایل سیاسی و اجتماعی و قضیه جنگ با کفار و اینها.