فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

332 - همه نیازها در کتاب خداوند:

عن امیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث انه قال: ما من شیی تطلبونه الا و هو فی القرآن، فمنف اراد ذلک فلیشالنی عنه.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در ضمن حدیثی فرمود: هیچ چیزی نیست که شما آنرا بجویید جز آن که در قرآن کریم است، و هرکس آن را بخواهد باید از من بپرسد.

333 - دانش قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ما من شیی الا و علمه فی القرآن و لکن عقول الرجال تعجز عنه.
چیزی نمی باشد که دانش آن در قرآن نباشد ولیکن خردهای آدمیان از درک آن ناتوان باشد.

334 - روشنگر و استوار:

الامام علی (علیه السلام): ... ارسله بکتاب فصله، و احکمه و اعزه ....
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ... پیامبر را با کتابی فرستاد که (هر چیز در آن) با روشنی و تفصیل بیان کرده، و آن را استوار و بی مانند قرار داده است.