فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

331 - قرآن برتر از خردمردان:

قال ابو عبد الله (علیه السلام): ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل لکنه لا تبلغه عقول الرجال.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ کاری نیست که مورد اختلاف دو تن باشد جز آنکه ریشه آن در کتاب خدا موجود است ولی عقل و خرد مردان بدان نمی رسد.

332 - همه نیازها در کتاب خداوند:

عن امیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث انه قال: ما من شیی تطلبونه الا و هو فی القرآن، فمنف اراد ذلک فلیشالنی عنه.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در ضمن حدیثی فرمود: هیچ چیزی نیست که شما آنرا بجویید جز آن که در قرآن کریم است، و هرکس آن را بخواهد باید از من بپرسد.

333 - دانش قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ما من شیی الا و علمه فی القرآن و لکن عقول الرجال تعجز عنه.
چیزی نمی باشد که دانش آن در قرآن نباشد ولیکن خردهای آدمیان از درک آن ناتوان باشد.