فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

328 - پایداری و تازگی قرآن:

مردی از امام صادق (علیه السلام)، پرسید: از چه روی قرآن به هنگام گشوده شدن و مطالعه در آن، همواره تازگی دارد؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی قرآن را برای زمان خاص و مردمان خاص فرو نفرستاده است. آن کتاب در هر زمانی جدید است و تا روز قیامت نزد هر قومی تازه باشد.

بخش ششم: جامعیت قرآن:

329 - جامعیت قرآن:

حم * تنزیل من الرحمن الرحیم * کتاب فصلت ایاته قرانا عربیا لقوم یعلمون.
حم * تنزیلی از جانب خدای بخشنده مهربان است * کتابی است که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند**فصلت / 1 - 3.***.