فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

323 - قرآن از پیشگاه یگانه واحد:

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا قرآن کریم یکتا است و از پیشگاه خدای یکتا بر یک حرف (یک عبارت) نازل شده لیکن اختلاف در حروف یا قرائت از طرف راویان است.

324 - عدم نقصان قرآن:

شیخ الطائفه طوسی (رض) در تفسیر تبیان فرموده: در بیش و کم شدن قرآن کریم سخن گفتن و بحث کردن شایسته نیست زیرا علماء اجماع کرده اند اعتقاد بر اینکه قرآن از آنچه در دست می باشد بیشتر بوده باطل است و ظاهر مذهب مسلمانان این است که قرآن نقصانی ندارد.

325 - عدم غریق:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: و بتحقیق که: (همه کسانی که قرآن را جمع کرده بودند) کتاب خدا را کامل و مشتمل بر تأویل و تنزیل و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ بود و حرف الفی و یا لامی از آن ساقط نگشته بود حاضر کردند، و چون آنان واقف و آگاه شدند که خدای تعالی نامهای اهل حق و باطل را (در قرآن مجموعه علی) بیان فرموده و اگر این امر آشکار گردد نقض عهد و پیمان آنها معلوم خواهد گشت گفتند: ما احتیاجی به این نداریم و ما با داشتن کتابی که در نزد ما است از آن بی نیازیم. (مراد تفهیم معانی قرآن است نه کم و نه زیاد).