فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

314 - زنده بودن قرآن:

قال الباقر (علیه السلام): ان القرآن حی لایموت.
قرآن زنده است و نمی میرد.

315 - معجزه جاویدان:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اگر بنا بود آیه ای که درباره قومی نازل شد، پس از مردن آن قوم بمیرد، از قرآن چیزی بر جای نمی ماند، لکن تا زمانی که آسمان ها و زمین باقی است، سراسر قرآن در جریان خواهد بود. و هر قومی را آیه ای است از خیر یا شر، که آن را می خوانند و خود اهل آنند.

316 - سخنوری توانا و خستگی ناپذیر:

امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: و کتاب خدا (قرآن کریم) در میان شما است، سخنوری است که هیچ وقت زبانش از گفتن حق خسته و ناتوان نمی شود، و خانه ایست که، هرگز پایه هایش فرو نمی ریزد، و ارجمند و نیرومندی است که، هیچ گاه یارانش شکست نمی خورند.