فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

312 - کلام تازه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)کلام الله غض جدید طری.
کلام خداوند تازه، جدید و با طراوت است.

313 - قرآن کهنه نمی شود:

در عیون اخبار الرضا از قول امام رضا (علیه السلام) نقل شده که از امام جعفر صادق (علیه السلام) پرسیدند: چه سری است که قرآن هرچه زمان بیشتری بر آن می گذرد و هرچه بیشتر تلاوت می شود، بر طراوت و تازگیش افزوده می گردد؟ امام فرمود:
ان القرآن لک ینزل لزمان دون زمان و لناس دون ناس. برای این که قرآن تنها برای یک زمان و نه زمان دیگر، و برای یک مردم و نه مردم دیگر، نازل نشده، بله برای همه زمانها و همه مردم نازل شده است. فرود آورنده، آن را طوری ساخته است که هر زمان با وجود همه آن اختلافها و مجهولاتی که برای خوانندگان در بردارد، اما آن قدر معانی و مفاهیم قابل درک و استناد نیز عرضه می کند که ظرفیت زمانه را اشباع می سازد.

314 - زنده بودن قرآن:

قال الباقر (علیه السلام): ان القرآن حی لایموت.
قرآن زنده است و نمی میرد.