فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

310 - ابلاغگر مکتب:

استاد شهید مطهری فرمودند: آن کسی که به وسیله او صورت کامل مکتب عرض و ابلاغ شد، حضرت محمد بن عبد الله (علیه السلام) است و آخرین کتاب آسمانی قرآن است و همان طوری که قرآن کریم فرموده است: و تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل الکلماته **انعام / 115.***؛ پیام راستین و موزون پروردگارت کامل گشت؛ کسی را توانایی تغییر دادن آنها نیست.

311 - قرآن کتاب جامع الاطراف:

امام خمینی (رحمه الله علیه) فرمودند: مذهب اسلام که سندش قرآن است و محفوظ هست، حتی یک کلمه تغییر نکرده است. این طور است که قرآن مشتمل بر همه چیز است یعنی یک کتاب آدم سازی است.

312 - کلام تازه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)کلام الله غض جدید طری.
کلام خداوند تازه، جدید و با طراوت است.