فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

308 - اختلاف در قرآن:

افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لو جدوا فیه اختلافا کثیرا**نساء / 82.***.
آیا در (معانی) قرآن نمی اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می یافتند.

309 - هم کتاب و هم برهان:

استاد شهید مطهری فرمودند: قرآن کریم معجزه جاویدان خاتم پیامبران است. پیامبران پیشین از قبیل ابراهیم و موسی و عیسی که هم کتاب آسمانی داشته اند و هم معجزه، زمینه اعجازشان چیزی غیر از کتاب آسمانی شان بوده است؛ از قبیل تبدیل شدن آتش سوزان به برد و سلام یا اژدها شدن چوب خشک و یا زنده شدن مردگان. بدیهی است که هر کدام از این معجزات امری موقت و زودگذر بوده است؛ ولی زمینه معجزه خاتم پیامبران، خود کتاب اوست. کتاب او در آن واحد، هم کتاب است و هم برهان رسالتش. و به همین دلیل، معجزه ختمیه بر خلاف سایر معجزات، جاویدان و باقی است نه موقت و زودگذر.

310 - ابلاغگر مکتب:

استاد شهید مطهری فرمودند: آن کسی که به وسیله او صورت کامل مکتب عرض و ابلاغ شد، حضرت محمد بن عبد الله (علیه السلام) است و آخرین کتاب آسمانی قرآن است و همان طوری که قرآن کریم فرموده است: و تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل الکلماته **انعام / 115.***؛ پیام راستین و موزون پروردگارت کامل گشت؛ کسی را توانایی تغییر دادن آنها نیست.