فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

305 - عدم تحریف در قرآن:

لاتبدیل الکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم **یونس / 64.***.
سخنان خدای را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.

306 - حفاظت از قرآن:

انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون **حجر / 9.***.
بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود.

307 - لوح محفوظ:

و الکتاب المبین * انا جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون * و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم **زخرف / 2 - 4.***.
سوگند به کتاب روشن کننده * بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم تا شاید شما بفهمید * و بی گمان آن در ام الکتاب (لوح محفوظ) نزد ماست که بلند مرتبه و استوار است.