فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

304 - عدم تغییر کلمات الهی:

و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لامبدل لکلماته و لن تجد من دونه ملتحدا.
(ای پیامبر) آنچه به تو از کتاب پروردگارت وحی شده تلاوت کن هیچ سخنان او را دگرگون نمی سازد و ملجا و پناهگاهی جز او نمی یابی **کهف / 27.***.

305 - عدم تحریف در قرآن:

لاتبدیل الکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم **یونس / 64.***.
سخنان خدای را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.

306 - حفاظت از قرآن:

انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون **حجر / 9.***.
بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود.