فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

302 - عدم تغییر و تبدیل در قرآن:

و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
و سخن خدای تو از روی عدالت و راستی به حد تمام رسید، کسی در کلمات او تغییر و تبدیل نتواند داد و او شنوای داناست **انعام / 115.***.

303 - آداب قرائت قرآن:

لا تحرک به لسانک لتعجل به * ان علینا جمعه و قرانه * فاذا قراناه فاتبع قرانه * ثم ان علینا بیانه.
با شتاب و عجله زبان به قرآن مگشای * که ما خود قرآن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فراخوانیم * و آن گاه که برخواندیم تو در خواندن پیرو قرآن باش * پس از آن، برماست که حقایق آن را بر تو بیان کنیم **قیامه / 16 - 19.***.

304 - عدم تغییر کلمات الهی:

و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لامبدل لکلماته و لن تجد من دونه ملتحدا.
(ای پیامبر) آنچه به تو از کتاب پروردگارت وحی شده تلاوت کن هیچ سخنان او را دگرگون نمی سازد و ملجا و پناهگاهی جز او نمی یابی **کهف / 27.***.