فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش پنجم: جاودانگی قرآن:

302 - عدم تغییر و تبدیل در قرآن:

و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
و سخن خدای تو از روی عدالت و راستی به حد تمام رسید، کسی در کلمات او تغییر و تبدیل نتواند داد و او شنوای داناست **انعام / 115.***.

303 - آداب قرائت قرآن:

لا تحرک به لسانک لتعجل به * ان علینا جمعه و قرانه * فاذا قراناه فاتبع قرانه * ثم ان علینا بیانه.
با شتاب و عجله زبان به قرآن مگشای * که ما خود قرآن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فراخوانیم * و آن گاه که برخواندیم تو در خواندن پیرو قرآن باش * پس از آن، برماست که حقایق آن را بر تو بیان کنیم **قیامه / 16 - 19.***.