فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

298 - قرآن راهنما به مقاصد عالیه:

امام خمینی (ره) فرمودند: هیچ جا بهتر از قرآن نیست، هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست. این قرآن است که هدایت می کند ما را به مقاصد عالیه ای که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمی دانیم.

299 - هدایت قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: هدایت قرآن زمانی نصیب مؤمنین می گردد و تمسک به رشته نجاتبخش خدا هنگامی ممکن، عمل به قرآن آن گاه مقدور، اجرای احکام آن در جامعه زمانی میسور و توفیق فهم آن وقتی حاصل می شود که فضای ذهن و دل انسانها مشحون از نغمه کلام الهی باشد.

300 - ستیز با دنیای کفر:

مقام معظم رهبری فرمودند: همین آیات قرآنی است که توانست در روزگاری انسان هایی را تربیت کند که با دنیای کفر و ظلمات بستیزند و همین معارف است که ملت بزرگ ما را وادار و مجهز کرد که با دنیای مدرن مظلم جاهلیت مدرن قرن بیستم، مقابله کند.