فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

297 - مقصد قرآن:

امام خمینی (ره) فرمودند: مقصد قرآن، چنان چه خود آن صحیفه نورانیه فرماید، هدایت به سبل سلامت است.

298 - قرآن راهنما به مقاصد عالیه:

امام خمینی (ره) فرمودند: هیچ جا بهتر از قرآن نیست، هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست. این قرآن است که هدایت می کند ما را به مقاصد عالیه ای که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمی دانیم.

299 - هدایت قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: هدایت قرآن زمانی نصیب مؤمنین می گردد و تمسک به رشته نجاتبخش خدا هنگامی ممکن، عمل به قرآن آن گاه مقدور، اجرای احکام آن در جامعه زمانی میسور و توفیق فهم آن وقتی حاصل می شود که فضای ذهن و دل انسانها مشحون از نغمه کلام الهی باشد.