فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

296 - تربیت انسان:

امام خمینی (ره) فرمودند: اسلام و قرآن کریم آمده اند که انسان را به همه ابعادی که انسان دارد بسازند او را، تربیت کنند او را.

297 - مقصد قرآن:

امام خمینی (ره) فرمودند: مقصد قرآن، چنان چه خود آن صحیفه نورانیه فرماید، هدایت به سبل سلامت است.

298 - قرآن راهنما به مقاصد عالیه:

امام خمینی (ره) فرمودند: هیچ جا بهتر از قرآن نیست، هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست. این قرآن است که هدایت می کند ما را به مقاصد عالیه ای که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمی دانیم.