فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

295 - رهبری با دو سلاح:

امام خمینی (ره) فرمودند: پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر برای سرکوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت؛ آن ها که قابل هدایت بودند، قرآن راهنمای آنها بود و آنهایی که هدایت نمی شدند و توطئه گر بودند، شمشیر بر سر آنها.

296 - تربیت انسان:

امام خمینی (ره) فرمودند: اسلام و قرآن کریم آمده اند که انسان را به همه ابعادی که انسان دارد بسازند او را، تربیت کنند او را.

297 - مقصد قرآن:

امام خمینی (ره) فرمودند: مقصد قرآن، چنان چه خود آن صحیفه نورانیه فرماید، هدایت به سبل سلامت است.