فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

293 - کتاب هدایت:

قال علی (علیه السلام) القرآن آمر زاجر، و صامت ناطق. حجه الله علی خلقه. اخذ علیه میثاقه. و ارتهن علیهم انفسهم. اتم نوره، و اکمل به دینه.
قرآن امر کننده (به کار نیک) و باز دارنده (از زشتی ها) است، خاموشی گویاست، حجت خدا بر خلق اوست، از آنان نسبت به قرآن پیمان گرفت و وجود باطنی آنان را در گرو این قرآن نهاد، نور آن را تمام و دین خویش را به وسیله آن کامل فرمود.

294 - وسیله راه یابی:

قال علی (علیه السلام): ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم.
حتمی است که برای شما نشانه ای است با آن نشانه هدایت شوید!

295 - رهبری با دو سلاح:

امام خمینی (ره) فرمودند: پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر برای سرکوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت؛ آن ها که قابل هدایت بودند، قرآن راهنمای آنها بود و آنهایی که هدایت نمی شدند و توطئه گر بودند، شمشیر بر سر آنها.