فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

292 - هدایت به طریقه ای محکم:

قال علی (علیه السلام) ایها الناس! انه من استنصح الله وفق، و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی هی اقوم).
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ای مردم! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید، موفق گردد و هرکس که کلام خدا را برای خود راهنما اتخاذ کند به آن طریقه ای که محکم تر و راست تر است هدایت شود.

293 - کتاب هدایت:

قال علی (علیه السلام) القرآن آمر زاجر، و صامت ناطق. حجه الله علی خلقه. اخذ علیه میثاقه. و ارتهن علیهم انفسهم. اتم نوره، و اکمل به دینه.
قرآن امر کننده (به کار نیک) و باز دارنده (از زشتی ها) است، خاموشی گویاست، حجت خدا بر خلق اوست، از آنان نسبت به قرآن پیمان گرفت و وجود باطنی آنان را در گرو این قرآن نهاد، نور آن را تمام و دین خویش را به وسیله آن کامل فرمود.

294 - وسیله راه یابی:

قال علی (علیه السلام): ان لکم علما فاهتدوا بعلمکم.
حتمی است که برای شما نشانه ای است با آن نشانه هدایت شوید!