فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

286 - هدایت در سایه قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من آثره (القران) علی ما سواه هداه الله، و من طلب الهدی فی غیره اصله الله.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه قرآن را بر غیر آن برگزیند، خدا او را هدایت می کند و هرکه در غیر قرآن خواستار هدایت شود، خدا او را گمراهی می کند.

287 - قرآن هدایتگر:

هنگامی که به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفته شد: به زودی امت تو گفتار فتنه خواهد شد، پرسیدند: راه خلاص از آن چیست؟ فرمود: کتاب گرامی خدا، همان که باطل نه از پیش رو و نه از پشت سرش بدو راه نیابد، فرود آمده، از سوی حکیمی ستوده است. هرکه علم را در غیر قرآن بجوید، خداوند گمراهش کند.

288 - قرآن ریسمان خدا:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا این قرآن (در راه رسیدن به حق) ریسمانی است که طرفی از آن در دست خدا و طرفی دیگر در دست شما است، پس لازم است که به آن چنگ زنید (و رهایش نکنید)؛ زیرا سبب خواهد شد که هرگز و هرگز گمراهی برای تان پیش نیاید.