فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

284 - پیروزی به واسطه قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: با کتاب خدا پیروزی به چنگ آورید، چه آن که او برای شما پیشوایی است مهربان که شما را به رشد و کمال خواهد رسانید و پندآموزی است نیکخواه و راهنمایی است که شما را به بهشت خدا رهبری خواهد نمود.

285 - هدایت به راه قیم:

قال الامام علی (علیه السلام): من اتخذ قول الله دلیلا، هدی الی التی هی اقوم.
امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: کسی که گفتار خدا را رهنمای خویش گیرد، به استوارترین راه هدایت شود.

286 - هدایت در سایه قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من آثره (القران) علی ما سواه هداه الله، و من طلب الهدی فی غیره اصله الله.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه قرآن را بر غیر آن برگزیند، خدا او را هدایت می کند و هرکه در غیر قرآن خواستار هدایت شود، خدا او را گمراهی می کند.