فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

283 - فزونی هدایت، کاهش گمراهی:

قال الامام علی (علیه السلام): ما جالس احد هذا القرآن الا قام بزیاده او نقصان، زیاده فی هدی او نقصان فی عمی.
امام علی (علیه السلام) فرمود: هیچ کس همنشین قرآن نگردد، مگر اینکه با فزونی یا کمی برخیزد، فزونی در هدایت یا کمی در گمراهی.

284 - پیروزی به واسطه قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: با کتاب خدا پیروزی به چنگ آورید، چه آن که او برای شما پیشوایی است مهربان که شما را به رشد و کمال خواهد رسانید و پندآموزی است نیکخواه و راهنمایی است که شما را به بهشت خدا رهبری خواهد نمود.

285 - هدایت به راه قیم:

قال الامام علی (علیه السلام): من اتخذ قول الله دلیلا، هدی الی التی هی اقوم.
امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: کسی که گفتار خدا را رهنمای خویش گیرد، به استوارترین راه هدایت شود.