فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

282 - راهنما به راه راست:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بدانید این قرآن پندآموز خالصی است که (در راهنمایی به راه راست) خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی نماید و سخنگویی است که (در گفتارش) دروغ نمی گوید.

283 - فزونی هدایت، کاهش گمراهی:

قال الامام علی (علیه السلام): ما جالس احد هذا القرآن الا قام بزیاده او نقصان، زیاده فی هدی او نقصان فی عمی.
امام علی (علیه السلام) فرمود: هیچ کس همنشین قرآن نگردد، مگر اینکه با فزونی یا کمی برخیزد، فزونی در هدایت یا کمی در گمراهی.

284 - پیروزی به واسطه قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: با کتاب خدا پیروزی به چنگ آورید، چه آن که او برای شما پیشوایی است مهربان که شما را به رشد و کمال خواهد رسانید و پندآموزی است نیکخواه و راهنمایی است که شما را به بهشت خدا رهبری خواهد نمود.