فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

281 - رهبری قرآن به استوارترین راه:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: پیامبر را با کتابی فرستاد که در آن به تفصیل سخن گفت، و آن را محکم ساخت و والا داشت ... و نوری قرار داد که به طریقه و آیین استوارتر (درست تر، پاینده تر) راهبری می کند.

282 - راهنما به راه راست:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بدانید این قرآن پندآموز خالصی است که (در راهنمایی به راه راست) خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی نماید و سخنگویی است که (در گفتارش) دروغ نمی گوید.

283 - فزونی هدایت، کاهش گمراهی:

قال الامام علی (علیه السلام): ما جالس احد هذا القرآن الا قام بزیاده او نقصان، زیاده فی هدی او نقصان فی عمی.
امام علی (علیه السلام) فرمود: هیچ کس همنشین قرآن نگردد، مگر اینکه با فزونی یا کمی برخیزد، فزونی در هدایت یا کمی در گمراهی.