فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

280 - راهنمای روز و نور شب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در وصیت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به اصحاب خود آمده است: بدانید که قرآن کریم راهنمای روز، و نور شب تاریک است نسبت به هرچه از سختی و تهیدستی می باشد.

281 - رهبری قرآن به استوارترین راه:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: پیامبر را با کتابی فرستاد که در آن به تفصیل سخن گفت، و آن را محکم ساخت و والا داشت ... و نوری قرار داد که به طریقه و آیین استوارتر (درست تر، پاینده تر) راهبری می کند.

282 - راهنما به راه راست:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بدانید این قرآن پندآموز خالصی است که (در راهنمایی به راه راست) خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی نماید و سخنگویی است که (در گفتارش) دروغ نمی گوید.