فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

278 - قرآن مشعل فروزان هدایت:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: به راستی در این قرآن مشعل فروزان هدایت و چراغ های روشن کننده تاریکی هاست. لذا باید جوینده حق دیده خود را باز کند و برای کسب نور چشم بصیرت بگشاید، زیرا که تفکر، زندگی بخش دل هر انسان آگاه و بیناست.

279 - سزاوارترین مردم:

امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمودند: در جهان چیزی باقی نمانده غیر از این قرآن. (باید) آن را پیشوای خود قرار دهید تا شما را بر هدایت، دلالت و راهنمایی نماید و بهترین و سزاوارترین مردم به قرآن کسی است که به قرآن عمل کند، اگر چه آن را (در ذهنش) حفظ نکرده باشد؛ و دورترین و بدترین مردم به قرآن کسی است که به آن عمل نکرده باشد، اگر چه آن را (شبانه روز) قرائت می کرده است (سودی برایش نخواهد داشت).

280 - راهنمای روز و نور شب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در وصیت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به اصحاب خود آمده است: بدانید که قرآن کریم راهنمای روز، و نور شب تاریک است نسبت به هرچه از سختی و تهیدستی می باشد.