فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

275 - گنجینه ای سودمند:

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: همانا بهترین داستان ها و رساترین اندرز و سودمندترین پند، کتاب خدای و عزوجل است.

276 - قرآن کتاب جاویدان:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غزائبه و لا تنجلی الشبهات الا به.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن کتابی است که شگفتی هایش فانی نگردد و اسرار نهفته اش پایان نپذیرد، و شبهه ها جز بدان گشوده نشود.

277 - ارجاع آیات:

قال الامام الرضا (علیه السلام): من رد متشابه القرآن الی محکمه، هدی الی صراط مستقیم.
امام رضا (علیه السلام) فرمودند: هرکه متشابه قرآن را به محکم آن ارجاع دهد، به راه راست هدایت شده است.