فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

274 - قرآن رشته محکم خدا:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: خداوند سبحان احدی را به مانند این قرآن موعظه نکرده است؛ زیرا قرآن رشته محکم خدا و وسیله امین اوست.

275 - گنجینه ای سودمند:

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: همانا بهترین داستان ها و رساترین اندرز و سودمندترین پند، کتاب خدای و عزوجل است.

276 - قرآن کتاب جاویدان:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غزائبه و لا تنجلی الشبهات الا به.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن کتابی است که شگفتی هایش فانی نگردد و اسرار نهفته اش پایان نپذیرد، و شبهه ها جز بدان گشوده نشود.