فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

272 - افضل ترین هدایت:

قال علی (علیه السلام): القران افضل الهدایتین.
قرآن افزونترین دو هدایت است (یکی هدایت سفراء الهی و دیگر هدایت خود قرآن).

273 - راه حق:

حضرت علی (علیه السلام) فرمود: کجا می روید و چگونه از راه حق منحرف می شوید؟ در حالی که درفش ها بر پا و نشانه ها آشکار و چراغ هدایت در پیش است، پس چگونه حیران مانده و راه را گم کرده اید، در حالی که عترت پیامبر، در میان شمایند. پس بدانید که آنان راهنمای شما به سوی حق و پیشوایان دین و راستگویان هستند. پس آن ها را در بهترین جایی که قرآن را جای می دهید جای دهید و همچون شتران تشنه که به سوی آب می شتابند، به سوی آن ها بشتابید.

274 - قرآن رشته محکم خدا:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: خداوند سبحان احدی را به مانند این قرآن موعظه نکرده است؛ زیرا قرآن رشته محکم خدا و وسیله امین اوست.