فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

267 - رهنما به بهترین راهها:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که فتنه ها همانند پاره های شب دیجور بر شما اشتباه و التیاس فراهم آورد بر شما باد که بقرآن کریم پناهنده شوید که شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و ستیزه کننده ای است که گفتارش در دادخواهی از ستیزه تصدیق می شود هرکه آنرا در پیش روی خویش قرار دهد و بدان عمل کند او را به بهشت می کشاند، و هرکس آنرا پشت سرش گذارد بدان عمل نکند به آتش سوقش می دهد، و آن راهنمائی است که به بهترین راه دلالت و راهنمائی می کند و کتابی است که در آن تفصیل و بیان احکام و بدست آوردن سعادت است، و آن کتاب فضیلت است، نه کتاب شوخی، و آن را ظاهر و باطن باشد، ظاهرش حکمت، و باطنش علم، ظاهرش خوب و عجیب و باطنش عمیق است و آنرا نشانها و حدود باشد، و نشانها و حدودش نیز نشانها و حدود دیگر دارند، عجائب آن از حد احصاء و آمار بیرون است. و غرائبش کهنه نگردد، در آن چراغهای هدایت و منار حکمت است و خود دلیل شناخته ای است برای آنکس که قرآن شناس باشد.

268 - قرآن ناصح خیر خواه:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش، و الهادی الذی لا یضل، و المحدث الذی لا یکذب.
امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: براستی که: این قرآن پندآموز و خیر خواهی است که فریب نمی دهد، و رهنمائی است که گمراه نمی کند، و سخن گو و خبرگزاری است که دروغ نمی گوید.

269 - نور قرآن:

عن الامام الحسن المجتبی (علیه السلام): ان هذا القران فیه مصابیح النور و شفاء الصدور.
همان در این قرآن، چراغهای هدایت به سوی نور و سعادت، موجود است و قرآن شفای دلها و سینه هاست.