فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

265 - هدایت از قرآن:

قال الرضا (علیه السلام): لا تطلبوا الهدی فی غیر القرآن فتضلوا.
هدایت را در غیر قرآن مجویید که در آن صورت گمراه خواهید شد.

266 - راهنمای روز و شب:

بدانید که قرآن راهنمای روز و روشنایی شب تاریک، و بردارنده سختی و فقر مادی می باشد.

267 - رهنما به بهترین راهها:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که فتنه ها همانند پاره های شب دیجور بر شما اشتباه و التیاس فراهم آورد بر شما باد که بقرآن کریم پناهنده شوید که شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و ستیزه کننده ای است که گفتارش در دادخواهی از ستیزه تصدیق می شود هرکه آنرا در پیش روی خویش قرار دهد و بدان عمل کند او را به بهشت می کشاند، و هرکس آنرا پشت سرش گذارد بدان عمل نکند به آتش سوقش می دهد، و آن راهنمائی است که به بهترین راه دلالت و راهنمائی می کند و کتابی است که در آن تفصیل و بیان احکام و بدست آوردن سعادت است، و آن کتاب فضیلت است، نه کتاب شوخی، و آن را ظاهر و باطن باشد، ظاهرش حکمت، و باطنش علم، ظاهرش خوب و عجیب و باطنش عمیق است و آنرا نشانها و حدود باشد، و نشانها و حدودش نیز نشانها و حدود دیگر دارند، عجائب آن از حد احصاء و آمار بیرون است. و غرائبش کهنه نگردد، در آن چراغهای هدایت و منار حکمت است و خود دلیل شناخته ای است برای آنکس که قرآن شناس باشد.