فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

263 - آسان نمودن قرآن:

و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر**قمر / 17.***.
و قطعا قرآن را برای پند آموزی آسان کرده ایم پس آیا پند گیرنده ای هست؟

264 - کتاب قرآن برای همه بشریت:

هذا بصائر للناس و هدی و رحمه لقوم یوقنون **جاثیه / 20.***.
این (کتاب) برای مردم، بینش بخش و برای قومی که یقین دارند، رهنمود و رحمتی است.

265 - هدایت از قرآن:

قال الرضا (علیه السلام): لا تطلبوا الهدی فی غیر القرآن فتضلوا.
هدایت را در غیر قرآن مجویید که در آن صورت گمراه خواهید شد.