فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

262 - کتاب حق:

انا انزلنا علیک الکتاب بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل **زمر / 41.***.
ما این کتاب را برای (رهبری) مردم به حق بر تو فرو فرستادیم پس هرکس هدایت شود به سود خود اوست و هرکس بیراهه رود، تنها به زیان خودش گمراه می شود تو بر آنها وکیل نیستی.

263 - آسان نمودن قرآن:

و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر**قمر / 17.***.
و قطعا قرآن را برای پند آموزی آسان کرده ایم پس آیا پند گیرنده ای هست؟

264 - کتاب قرآن برای همه بشریت:

هذا بصائر للناس و هدی و رحمه لقوم یوقنون **جاثیه / 20.***.
این (کتاب) برای مردم، بینش بخش و برای قومی که یقین دارند، رهنمود و رحمتی است.