فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

260 - نشانه های روشن برای هدایت خلق:

لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم **نور / 46.***.
قطعا آیاتی روشنگر فرود آورده ایم و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند.

261 - بیدارسازی مردم:

طه * ما انزلنا علیک القرآن لتشقی * الا تذکره لمن یخشی * تنزیلا ممن خلق الارض و السموات العلی **طه / 1 - 3.***.
طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی جز این که برای هرکه می ترسد پندی باشد (کتابی است) نازل شده از جانب کسی که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.

262 - کتاب حق:

انا انزلنا علیک الکتاب بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل **زمر / 41.***.
ما این کتاب را برای (رهبری) مردم به حق بر تو فرو فرستادیم پس هرکس هدایت شود به سود خود اوست و هرکس بیراهه رود، تنها به زیان خودش گمراه می شود تو بر آنها وکیل نیستی.