فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

259 - اسرار سوره قدر:

سوره انزلناها و فرصناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون **نور / 1.***.
(این) سوره ای است که آن را نازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتی روشن فرو فرستادیم باشد که شما پند پذیرید.

260 - نشانه های روشن برای هدایت خلق:

لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم **نور / 46.***.
قطعا آیاتی روشنگر فرود آورده ایم و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند.

261 - بیدارسازی مردم:

طه * ما انزلنا علیک القرآن لتشقی * الا تذکره لمن یخشی * تنزیلا ممن خلق الارض و السموات العلی **طه / 1 - 3.***.
طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی جز این که برای هرکه می ترسد پندی باشد (کتابی است) نازل شده از جانب کسی که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.