فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

258 - راهنما و پندآموز:

ص و القرآن ذی الذکر**ص / 1.***.
صاد. سوگند به قرآن پر اندرز.

259 - اسرار سوره قدر:

سوره انزلناها و فرصناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون **نور / 1.***.
(این) سوره ای است که آن را نازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتی روشن فرو فرستادیم باشد که شما پند پذیرید.

260 - نشانه های روشن برای هدایت خلق:

لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم **نور / 46.***.
قطعا آیاتی روشنگر فرود آورده ایم و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند.