فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

257 - شفا:

یا ایها الناس قدجاء تکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین **یونس / 57.***.
ای مردم، به یقین، برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست، و رهنمود و رحمتی برای گروندگان (به خدا) آمده است.

258 - راهنما و پندآموز:

ص و القرآن ذی الذکر**ص / 1.***.
صاد. سوگند به قرآن پر اندرز.

259 - اسرار سوره قدر:

سوره انزلناها و فرصناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون **نور / 1.***.
(این) سوره ای است که آن را نازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتی روشن فرو فرستادیم باشد که شما پند پذیرید.