فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

256 - قرآن آیین استوارتر:

ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم **اسراء / 9.***.
قطعنا این قرآن به (آیینی) که خود پایدارتر است راه می نماید.

257 - شفا:

یا ایها الناس قدجاء تکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین **یونس / 57.***.
ای مردم، به یقین، برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست، و رهنمود و رحمتی برای گروندگان (به خدا) آمده است.

258 - راهنما و پندآموز:

ص و القرآن ذی الذکر**ص / 1.***.
صاد. سوگند به قرآن پر اندرز.