فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

255 - نزول قرآن بر قلب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدی و بشری للمومنین **بقره / 97.***.
چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالی که مؤید (کتاب های آسمانی) پیش از آن، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است.

256 - قرآن آیین استوارتر:

ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم **اسراء / 9.***.
قطعنا این قرآن به (آیینی) که خود پایدارتر است راه می نماید.

257 - شفا:

یا ایها الناس قدجاء تکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین **یونس / 57.***.
ای مردم، به یقین، برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست، و رهنمود و رحمتی برای گروندگان (به خدا) آمده است.