فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

254 - هدی:

ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین **بقره / 1.***.
این است کتابی که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست (و) مایه هدایت تقوا پیشگان است.

255 - نزول قرآن بر قلب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدی و بشری للمومنین **بقره / 97.***.
چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالی که مؤید (کتاب های آسمانی) پیش از آن، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است.

256 - قرآن آیین استوارتر:

ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم **اسراء / 9.***.
قطعنا این قرآن به (آیینی) که خود پایدارتر است راه می نماید.