فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

253 - حقایق کتاب قرآن:

یا اهل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین * یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور و یهدیهم الی صراط مستقیم **مائده / 15 و 16.***.
ای اهل کتاب، پیامبر به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب (آسمانی خود) را که پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند و از بسیاری (خطاهای شما) در می گذرد قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتاب روشنگر آمده است. خدا هرکه را از خشنودی او پیروی کند به وسیله آن (کتاب) به راههای سلامت رهنمون می شود و به توفیق خویش آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می کند.

254 - هدی:

ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین **بقره / 1.***.
این است کتابی که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست (و) مایه هدایت تقوا پیشگان است.

255 - نزول قرآن بر قلب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدی و بشری للمومنین **بقره / 97.***.
چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالی که مؤید (کتاب های آسمانی) پیش از آن، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است.