فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

251 - هدایت مردم بوسیله قرآن:

المص * کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین **اعراف / 1 و 2.***.
الف - لام - میم - صاد. کتابی است که به سوی تو فرستاده شده است پس نباید در سینه تو از ناحیه آن تنگی باشد تا بوسیله آن هشدار دهی و برای مؤمنان پندی باشد.

252 - کتاب دانش:

و لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و رحمه لقوم یومنون **اعراف 52 /.***.
و در حقیقت، ما برای آنان کتابی آوردیم که آن را از روی دانش، روشن و شیوایش ساخته ایم و برای گروهی که ایمان می آورند هدایت و رحمتی است.

253 - حقایق کتاب قرآن:

یا اهل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین * یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور و یهدیهم الی صراط مستقیم **مائده / 15 و 16.***.
ای اهل کتاب، پیامبر به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب (آسمانی خود) را که پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند و از بسیاری (خطاهای شما) در می گذرد قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتاب روشنگر آمده است. خدا هرکه را از خشنودی او پیروی کند به وسیله آن (کتاب) به راههای سلامت رهنمون می شود و به توفیق خویش آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می کند.