فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

250 - بشارت:

و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمه و بشری للمسلمین **نحل / 89.***.
و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم.

251 - هدایت مردم بوسیله قرآن:

المص * کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین **اعراف / 1 و 2.***.
الف - لام - میم - صاد. کتابی است که به سوی تو فرستاده شده است پس نباید در سینه تو از ناحیه آن تنگی باشد تا بوسیله آن هشدار دهی و برای مؤمنان پندی باشد.

252 - کتاب دانش:

و لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و رحمه لقوم یومنون **اعراف 52 /.***.
و در حقیقت، ما برای آنان کتابی آوردیم که آن را از روی دانش، روشن و شیوایش ساخته ایم و برای گروهی که ایمان می آورند هدایت و رحمتی است.