فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

249 - نور هدایت:

و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم **شوری / 52.***.
و همین گونه ما روح خود را به فرمان خویش برای وحی به تو فرستادیم و از آن پیش که وحی رسد نه دانستی کتاب خدا چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است ولیکن ما آن کتاب و شرع را نور هدایت گردانیدیم که هرکس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت می کنیم و اینک تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست.

250 - بشارت:

و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمه و بشری للمسلمین **نحل / 89.***.
و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم.

251 - هدایت مردم بوسیله قرآن:

المص * کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین **اعراف / 1 و 2.***.
الف - لام - میم - صاد. کتابی است که به سوی تو فرستاده شده است پس نباید در سینه تو از ناحیه آن تنگی باشد تا بوسیله آن هشدار دهی و برای مؤمنان پندی باشد.