فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

248 - بهترین هادی:

قل فاتوا بکتاب من عندالله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین **قصص / 49.***.
ای رسول ما بگو پس شما اگر راست می گویید کتابی که از این دو کتاب آسمانی خلق را بهتر هدایت کند از جانب خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم.

249 - نور هدایت:

و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم **شوری / 52.***.
و همین گونه ما روح خود را به فرمان خویش برای وحی به تو فرستادیم و از آن پیش که وحی رسد نه دانستی کتاب خدا چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است ولیکن ما آن کتاب و شرع را نور هدایت گردانیدیم که هرکس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت می کنیم و اینک تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست.

250 - بشارت:

و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمه و بشری للمسلمین **نحل / 89.***.
و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم.