فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

247 - قرآن کتاب راهبری:

ویری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید**سباء / 6.***.
و کسانی که از دانش بهره یافته اند، می دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیز ستوده (صفات) راهبری می کند.

248 - بهترین هادی:

قل فاتوا بکتاب من عندالله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین **قصص / 49.***.
ای رسول ما بگو پس شما اگر راست می گویید کتابی که از این دو کتاب آسمانی خلق را بهتر هدایت کند از جانب خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم.

249 - نور هدایت:

و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم **شوری / 52.***.
و همین گونه ما روح خود را به فرمان خویش برای وحی به تو فرستادیم و از آن پیش که وحی رسد نه دانستی کتاب خدا چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است ولیکن ما آن کتاب و شرع را نور هدایت گردانیدیم که هرکس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت می کنیم و اینک تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست.