فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

246 - هدایت خلق:

و کذلک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید**حج / 16.***.
و بدین گونه (قرآن) را (به صورت) آیاتی روشنگر نازل کردیم و خداست که هرکه را بخواهد راه می نماید.

247 - قرآن کتاب راهبری:

ویری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید**سباء / 6.***.
و کسانی که از دانش بهره یافته اند، می دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیز ستوده (صفات) راهبری می کند.

248 - بهترین هادی:

قل فاتوا بکتاب من عندالله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین **قصص / 49.***.
ای رسول ما بگو پس شما اگر راست می گویید کتابی که از این دو کتاب آسمانی خلق را بهتر هدایت کند از جانب خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم.