فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

245 - سخن رسا:

هذا بلاغ للناس و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذکر او لوا الالباب **ابراهیم / 52.***.
این (قرآن) ابلاغی برای مردم است (تا به وسیله آن هدایت شوند) و بدان بیم یابند و بدانند که او معبودی یگانه است و تا صاحبان خرد پندگیرد.

246 - هدایت خلق:

و کذلک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید**حج / 16.***.
و بدین گونه (قرآن) را (به صورت) آیاتی روشنگر نازل کردیم و خداست که هرکه را بخواهد راه می نماید.

247 - قرآن کتاب راهبری:

ویری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید**سباء / 6.***.
و کسانی که از دانش بهره یافته اند، می دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیز ستوده (صفات) راهبری می کند.