فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

244 - کتاب رحمت و هدایتگر:

هذا بصائر من ربکم، و هدی و رحمه لقوم یومنون **اعراف / 203.***.
این (قرآن) بینش هایی (برای شما) از پروردگار شماست و راهنمایی و رحمتی برای کسانی که ایمان آوردند.

245 - سخن رسا:

هذا بلاغ للناس و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذکر او لوا الالباب **ابراهیم / 52.***.
این (قرآن) ابلاغی برای مردم است (تا به وسیله آن هدایت شوند) و بدان بیم یابند و بدانند که او معبودی یگانه است و تا صاحبان خرد پندگیرد.

246 - هدایت خلق:

و کذلک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید**حج / 16.***.
و بدین گونه (قرآن) را (به صورت) آیاتی روشنگر نازل کردیم و خداست که هرکه را بخواهد راه می نماید.