فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

242 - کتاب پندآموز:

و کذلک انزلناه قرانا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون اویحدث لهم ذکرا**طه / 113.***.
و این چنین فرستادیم آن را قرآنی عربی و در آن وعده ها را بیان کردیم باشد که مردم پرهیزکار شوند یا برای آنها پندی تازه شود.

243 - ارشاد:

یهدی الی الرشد فامنا به **جن / 2.***.
(که) به راه راست هدایت می کند پس به آن ایمان آوردیم.

244 - کتاب رحمت و هدایتگر:

هذا بصائر من ربکم، و هدی و رحمه لقوم یومنون **اعراف / 203.***.
این (قرآن) بینش هایی (برای شما) از پروردگار شماست و راهنمایی و رحمتی برای کسانی که ایمان آوردند.